Obchodní podmínky
Semináře IBU ROBIN LIM

1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je obchodní společnost Goddess Gifts, s.r.o., se sídlem v Praze, Laudonova 439/7, PSČ 102 00, Praha – Štěrboholy, IČ: 05548632, DIČ: CZ05548632, Spisová značka 265619 C, vedená u Městského soudu v Praze, zastoupené jednatelkou Bc. Lilií Khousnoutinovou (dale jen “Prodávající”), včetně obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, např. skrze rozhraní webových stránek https://womensacademy.cz/seminar-ibu-robin-lim/.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dale označován take jako „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel činící objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávajícího https://nfpropolis.cz/obchodni-podminky-seminar-francoise-pommaret/

1.6. Předmětem kupní smlouvy  je prodej vstupenek na semináře IBU ROBIN LIM, které se uskuteční ve dnech: 

a)  jednodenní seminář dne 16. 7. 2024 od 9. 30 - 18 hod v Chlebovicích
b) dvoudenní seminář ve dnech 21. - 22.7.2024 od 9.30-17.30 v Praze.

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou zákonnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online kurzů a prodeje vstupenek na semináře náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky (nikoliv odesláním objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena produktů, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. U prodejů knih a dalšího zboží je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu produktu/zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí zákazník bezhotovostním způsobem na účet uvedený v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti STRIPE, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Tato platební brána splňuje nejvyšší bezpečnostní standardy kartových asociací PCI DSS.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 • bankovním převodem na základě faktur

Platba je jednorázová.
3.6. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

 • Účastník se na akci přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybraného produktu, odesláním prodejního formuláře, a to nejpozději 1 den před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozíemailové  domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávajícího potvrzovány na email, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Spolu s potvrzením je zaslána účastníkovi faktura s datem splatnosti ceny za akci.
 • Cena akce včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávajícího.V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu akce dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však ke dni konání akce, a to převodem na účet prodávajícího. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad, a je-li uvedeno na webové stránce, i vstupenku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu akce, přednáškového sálu či zrušení akce z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení 100% ceny akce nebo absolvovat akci v náhradním termínu nebo si vybrat jiný produkt prodávajícího ve stejné ceně.
 • Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • Odesláním prodejního formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek z akce.
 • Rádi bychom Vás upozornili, že účast na akci je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Účastník bere na vědomí, že v průběhu akce z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Účast na akcích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Vybrané akce podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na akcii neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.
 • Prosíme účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Prezence účastníků začíná 30 minut před zahájením akce, není-li uvedeno jinak. Čas ukončení akce je uveden orientačně.

Storno podmínky

 • Žádost a zrušení /odhlášení zašlete emailem na adresu info@womensacademy.cz. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, email a číslo variabilního symbolu objednávky.
 • Pokud se odhlásíte více jak 21 dní před datem konání semináře, vrátíme Vám 100% z uhrazené ceny. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně akce.
 • Pokud se odhlásíte méně než 21 dní před datem konáním semináře, bude Vám účtován storno poplatek ve výši 100% ceny akce. Účastník však má možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu z nabídky poskytovatele v plné ceně akce nebo absolvovat akci v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka. 
 • Peníze Vám budou vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude ze strany účastníka na emailovou adresu poskytovatele doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
 • Účastníkovi, který zruší/odhlásí svoji objednávku méně než 2 dny přede dnem konání akce, vzniká povinnost uhradit účastnický poplatek.
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám nejde. Storno poplatek se neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi. Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete obchodní společnosti Goddess Gifts, s.r.o., se sídlem v Praze, Laudonova 439/7, PSČ 102 00, Praha – Štěrboholy, IČ: 05548632, DIČ: CZ05548632. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů je realizace celého obchodu (tj. plnění smluvních povinností), včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Uzavřením smlouvy s prodávajícím a poskytnutím osobních údajů souhlasí zákazník se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím v rámci marketingové analýzy.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na této stránce.