Všeobecné obchodní podmínky
Womensacademy.cz

 1. 1. OBECNÁ   USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") platí pro prodej zboží, produktů a služeb prodávajícího (dále jen „předmět koupě"), kterým je obchodní společnost Goddess Gifts, s.r.o., se sídlem v Praze, Laudonova 439/7, PSČ 102 00, Praha – Štěrboholy, IČ: 05548632, DIČ: CZ05548632, Spisová značka 265619 C, vedená u Městského soudu v Praze, zastoupené jednatelkou Bc. Lilií Khousnoutdinovou (dale jen “Prodávající”), včetně obchodů uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku www.womensacademy.cz.

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (kupující dale označován take jako „zákazník“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím.

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba, než podnikatel činící objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákona č. 634/1992 Sb.).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na webových stránkách prodávajícího www.womensacademy.cz.

1.6. Předmětem koupě může být také nákup a prodej internetových vzdělávacích online i offline programů a dalších vzdělávacích videí uveřejněných na webu Womensacademy.cz na adrese www.womensacademy.cz.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, který je chráněn autorskými právy a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující bez výhrad souhlasí, že jakékoliv následky vyplývající přímo či nepřímo z použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

1.7. Kupující bere na vědomí, že pro zajištění plného účinku produktu je nutné, aby při sledování videí u všech online programů a videí dodržoval závazné pokyny pro poslech (dále jen „Pokyny”) uvedené níže.

1.7.1. Jsou-li předmětem koupě online či offline programy a další vzdělávací videa, je tyto potřeba poslouchat pozorně, uvedené techniky poctivě a naplno vyzkoušet a nechat je působit minimálně 3 dny. Doporučujeme využívat techniky programů prodejce pouze, pokud se na to klient cítí dostatečně silně psychicky, fyzicky a zdravotně. 

1.7.2. Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za případná zranění, úrazy či jakákoli jiná fyzická či psychická poškození a újmy kupujícího, které by mohly vzniknout nesprávným používáním cvičení uvedených v programech. Zákazník si sám musí zajistit vhodné podmínky k cvičení a ujistit se, že cvičení je prováděno bezpečným způsobem. Prodávající doporučuje před každou fyzickou aktivitou navštívit praktického lékaře, který je seznámen s individuálním zdravotním stavem zákazníka a průběh cvičení konzultovat.  

1.7.3. Online programy a vzdělávací videa Womensacademy.cz jsou určeny psychicky zdravým jedincům a nenahrazují lékařskou péči. Je nutné přesně dodržovat pokyny uvedené ve videích jednotlivých programů a řídit se pokyny vlastního praktického lékaře.

1.7.4. Prodávající si vyhrazuje právo odstraňovat ze svého webu všechny nevhodné, urážlivé nebo napadající komentáře dle svého uvážení bez předchozího upozornění.

SEMINÁŘE:

1.7.5. Podmínky se vztahují na všechny semináře pořádané obchodní společností Goddess Gifts, s.r.o.,  Lilií Khousnoutdinovou a Petrou Cihlářovou.

1.7.6. Vaše rezervace účasti na semináři se stává platnou po odeslání emailové přihlášky zaplacení zálohy nebo plného kurzovného. V případě, že zvolíte variantu zálohy, doplatek probíhá na místě v hotovosti před začátkem akce.

1.7.7. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail. 

1.7.8. Účastníci seminářů se účastní plně na svou zodpovědnost. Organizátoři nenesou zodpovědnost za fyzické či psychické újmy a materiální škody (např. ztráty hmotných věcí či cenností), ke kterým může v průběhu dojít.

1.7.9. Účastníci seminářů jsou povinni informovat lektory o jakýchkoli vlastních fyzických či psychických či fyzických indispozicích, které by mohly vést ke vzniku zdravotních komplikací v průběhu či následkem seminářů, např. o hrozbě epileptického záchvatu, anamnéze úzkostlivých vztahů apod.  V případě probíhající epidemie nebo pandemie účastníci offline seminářů s fyzickou přítomností osob doloží také veškeré další dokumenty, prohlášení nebo zdravotní testy, které budou v místě a čase semináře požadovány v souladu s aplikovatelnými právními předpisy, a to v rozsahu, který bude nezbytný pro účast na semináři a ochranu zdraví dalších účastníků seminářů.

1.7.10. V případě, že lektor během semináře či před ním zjistí, že účast na semináři by mohla účastníkovi způsobit zdravotní komplikace, má lektor právo účastníkovi v zájmu ochrany jeho zdraví zakázat či omezit účast na semináři. V těchto případech má účastník nárok na respektive poměrnou náhradu kurzovného s ohledem na ustanovení 1.7.12 níže.  

1.7.11. Program seminářů je orientační a organizátor si vyhrazuje právo na jeho změnu. O případných změnách Vás ihned informujeme.

1.7.12. Storno podmínky: Při zrušení účasti déle než 30 dnů před zahájením semináře, účtujeme administrativní poplatek ve výši 200 Kč a platba bude vrácena zpět na Váš účet. 
Při zrušení účasti méně než 30 dnů předem účtujeme poplatek ve výši rezervační zálohy. Při zrušení účasti méně než 7 dní před začátkem semináře je celá Vaše platba nevratná. Můžete však za sebe určit náhradníka.

1.7.13. Vyšší moc: V případě zásahu vyšší moci (tedy nepředvídatelných okolností, které jsou mimo kontrolu organizátora seminářů jako je pandemie, a to včetně nemoci způsobené virem Sars-CoV-19, jakékoliv jiné pandemie, války, přírodní katastrofy apod.) (dále jen „Vyšší moc“) je organizátor seminářů oprávněn provést offline či fyzicky probíhající seminář nebo jeho část v on-line formě nebo jej nebo jeho část přesunout na jiný termín (obdobné platí v případě on-line seminářů v případě indispozice lektora z důvodů Vyšší moci). V případě, že se žádný z alternativních termínů nebude účastníku semináře hodit, obdrží účastník semináře voucher v plné hodnotě semináře na nákup jiných seminářů, služeb nebo produktů obchodní společnosti Goddess Gifts, s.r.o., Lilie Khousnoutdinové nebo Petry Cihlářové (dle vlastní volby).

 

 1. 2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, koupě, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedeno na vybrané webové stránce prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou zákonnou sazbou DPH. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Prodávající si však vyhrazuje právo odmítnout již zadanou objednávku z důvodu nedostatku skladových zásob.

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném předmětu koupě (produktu, zboží nebo službě), ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním předmětu koupě. U online kurzů náklady na dodání účtovány nejsou. 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká potvrzením objednávky (nikoliv odesláním objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a prodávající nemá povinnost jejich pravost jakkoli ověřovat.

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, budou uloženy v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat předmět koupě, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Povinnosti dodat předmět koupě je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude zákazník informován.

2.8. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na zákazníka až po zaplacení kupní ceny a  převzetí zboží. Ve stejnou dobu na zákazníka přechází i riziko.

 1. 3. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

3.1. Cena předmětu koupě, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH,  je  uvedena na webovém rozhraní prodávajícího. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH podle aplikovatelných právních předpisů. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Jsou-li předmětem koupě knihy a další zboží, je zákazník společně s cenou povinen zaplatit i náklady spojené s balením a dodáním. Cena za balení a dodání je vždy uvedena na prodejním formuláři, je-li prodávajícím účtována.

3.3. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

ZPŮSOB ÚHRADY

3.4. Cenu předmětu koupě a případné náklady spojené s dodáním předmětu koupě hradí zákazník bezhotovostním způsobem na účet uvedeném v prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe.

Využít můžete těchto možností plateb:

 1. online platební kartou VISA, VISA elektron, MasterCard, Maestro
 2. rychlým bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další
 3. bankovním převodem na základě faktury
 4. Platba je jednorázová, u některých produktů na webu Womensacademy je umožněn prodej ve formě 2 splátek.

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.8. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, závazek zákazníka uhradit cenu za předmět koupě je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. DODACÍ PODMÍNKY

4.1. U online vzdělávacích produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3. V případě knih a jiného zboží prodávající dodává a doručuje objednaný předmět koupě dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty dle aktuálního sazebníku, v co nejkratším termínu, obvykle do 2-10 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě prodejního formuláře. Za splnění dodávky se považuje  předání předmětu koupě držiteli poštovní licence k doručení na adresu uvedenou v prodejním formuláři.

5. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

5.1. Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online produktu či k poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (především online vzdělávací programy a knihy) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Je-li kupující spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání předmětu koupě, a to i bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, dodržujte pokyny uvedení níže v Reklamačním řádu.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Nejpozději 14. den po převzetí/dodání předmětu koupě musí být prodávajícímu odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
  1. Oznámení o odstoupení od smlouvy 
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*)/datum obdržení (*) /číslo objednávky (*) (bylo-li přiděleno)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Sdělení čísla účtu, na který požaduji vrácení peněz
  8. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 
  9. Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
 • Odešlete formulář prosím emailem na info@cestaextaze.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Knihy a ostatní zboží doručte zpět na vlastní náklad na adresu skladu Esctatic Travel s.r.o., Komenského 19, Jablonec nad Nisou 46601, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Knihy a ostatní zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu,zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku.
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: info@cestaextaze.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách viz výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury - daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 • Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající peněžní přijaté prostředky (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku zákazníkem zvoleného způsobu dodání předmětu koupě) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal, pokud zákazník neurčí jinak.
 • V případě odstoupení zákazníka od smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • V případě odstoupení od smlouvy kupující nese náklady spojené s navrácením předmětu koupě.

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje především:

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 Podmínek) ze strany zákazníka.

7. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu předmět koupě uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

7.3. Vadné plnění  uplatňuje zákazník bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží. Při převzetí předmětu koupě zasílaného jako obchodní balík České pošty je zákazník povinen zkontrolovat nepoškozenost obalu a zásilky, a pokud balík převezme, je povinen zkontrolovat, že obsah balíku je po přepravě v pořádku, a to bez zbytečného odkladu po převzetí zásilky. Zákazník bere na vědomí, že pozdější kontrolou obsahu zásilky, pokud by došlo k poškození předmětu koupě při přepravě, může být způsobena škoda prodávajícímu spočívající v případné nemožnosti uplatnění nároků z přepravní smlouvy. Zákazník poskytne při reklamaci přepravy kupujícímu nezbytnou součinnost.

7.4. Pro reklamaci nás prosím kontaktujte emailem na adrese info@cestaextaze.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni emailem. Při reklamaci je zákazník povinnen postupovat podle reklamačního řádu Prodávajícího uvedeného v čl. 6 těchto Podmínek.

7.5. Zákazník může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může zákazník požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinen nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě předmětu koupě věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému  softwaru nutného pro spuštění webináře či online produktu.

8. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ U ONLINE/OFFLINE PROGRAMŮ A VIDEÍ A PŘÍSTUPU DO ČLENSKÝCH SEKCÍ

8.1. Prodávající umožňuje zákazníkovi odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od nákupu předmětu koupě, pokud jím jsou online/off-line programy, videa a/nebo přístup do členských sekcí v případě, že zákazník nebude spokojený či zjistí, že pro něj není produkt vhodný.

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle zákazník elektronickou formou na info@cestaextaze.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

8.3. Peníze budou zákazníkovi vráceny stejným způsobem, jakým byly od něj obdrženy, a to do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naší emailovou adresu info@cestaextaze.cz. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci zákazníkova přístupu k produktu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete obchodní společnosti Goddess Gifts, s.r.o., se sídlem v Praze, Laudonova 439/7, PSČ 102 00, Praha – Štěrboholy, IČ: 05548632, DIČ: CZ05548632. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Účelem zpracování osobních údajů je realizace celého obchodu (tj. plnění smluvních povinností), včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Uzavřením smlouvy s prodávajícím a poskytnutím osobních údajů souhlasí zákazník se zpracováním jeho osobních údajů prodávajícím v rámci marketingové analýzy.

Podrobné informace o tom, jak zpracováváme a chráníme osobní údaje najdete na stránce www.womensacademy.cz/chranime-osobni-udaje

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 1. Údaje o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
 • Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.
 • Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).
 • Pokud mezi námi jako prodávajícím a zákazníkem-spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Prodávající má k prodeji příslušná živnostenská oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 1. 2. Doručování
  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10. 3. Jiné

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Účinnost

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.womensacademy.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.womensacademy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.womensacademy.cz, popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla však emailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.womensacademy.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.